Zavolejte nám       


Sortiment produktů


Tabulka chemické odolnosti těsnících desek GRA-FLEX

* vhodná za všech podmínek
* vhodná pro udané teploty a koncentraci
* nelze použít

látka 1 2 3   látka  1 2 3    látka 1  2  3
acetaldehyd *       hydrosíran draselný  *       metylisobutylketon *    
aceton *       hydroxid amonný *       mořská voda *    
acetylen *       hydroxid draselný <400°C   *     motorové oleje *    
amyl ester kyseliny octové *       hydroxid sodný <400°C   *     nafta *    
anilín     *   hydroxid vápenatý *       nikl, roztavený a soli *    
bělící louh *       chlor, suchý *       nitrační kyselina     *
benzaldehyd *       chlor, vlhký <30°C   *     nitrobenzen *    
benzen *       chlorbenzen *       oleum     *
benzín *       chlorečnan draselný     *   olovo *    
borečnany     *   chlorečnan sodný <4%   *     oxid dusičitý, suchý <600°C   *  
boritan, soda, potaš *       chlorid uhličitý *       oxid dusitý, vlhký     *
boritany *       chlorid vápenatý *       oxid dusný, suchý *    
brom     *   chloridy *       oxid chloričitý a chlorový     *
bromidy *       chloroform *       oxid chromový     *
bromovodík *       chlorovodík *       oxid sírový     *
butan *       chroman a dvojchroman draselný     *   oxid siřičitý *    
cín *       chromany <20%   *     oxid uhelnatý *    
cyklohexanol *       izobutylalkohol *       oxid uhličitý <650°C   *  
čpavek *       izooktan *       ozón     *
dietylamin *       izopropylalkohol *       pára *    
dietyléter a glycol *       jodidy *       perchloretylen *    
difenyléter *       kyselina adipová *       peroxid sodný     *
dimetyléter *       kyselina akrylová *       peroxid vodíku <85%   *  
dimetylformamid *       kyselina boritá *       peroxidvojsírany     *
dimetylsulfoxid *       kyselina bromičná *       petrolej *    
dioxan *       kyselina citrónová *       propan *    
draslík, roztavený<350°C   *     kyselina dusičná >65%     *   propylalkohol *    
dusičnan draselný     *   kyselina dusičná 0-10% <100°C   *     propylen *    
dusičnan vápenatý     *   kyselina dusičná 11-65% <50°C   *     rostlinné oleje *    
dusičnany *       kyselina fenyloctová *       roztok hydroxidu draselného *    
dusík *       kyselina fluorovodíková *       roztok hydroxidu sodného *    
dusitany *       kyselina fosforečná *       rtuť, čistá a soli *    
dvojchromany     *   kyselina ftalová *       ředidla nátěrových hmot *    
epichlorhydrin *       kyselina chloristá <20%   *     silikáty *    
etan *       kyselina chlorovodíková *       silikony *    
etylacetát *       kyselina chromová     *   síra *    
etylalkohol *       kyselina chromsírová <20%   *     sírany *    
etylbenzen *       kyselina maleinová *       sirouhlík *    
etylbutylester *       kyselina monochloroctová *       sirovodík *    
etylen *       kyselina mravenčí *       sodík <350°C   *  
etylenglykol *       kyselina octová *       stříbro, roztavené a soli *    
etylenchlorid *       kyselina salicylová *       styren *    
etylchlorid *       kyselina sírová >95%     *   sulfon *    
etylmetylketone *       kyselina sírová 70-85% <170°C   *     teplonosné oleje *    
fenol *       kyselina sírová 86-90% <145°C   *     těžký benzín *    
fluor     *   kyselina sírová 91-95% <70°C   *     thionylchlorid *    
fluorid sírový *       kyselina siřičitá *       toluen *    
fluoridy *       kyselina stearová  *       topný olej *    
fluorovodík *       kyselina trichloroctová *       transformátorový olej *    
formaldehyd *       kyselina tříslová *       trietylaminoetanol *    
fosforečnany *       kyselina vinná *       trichloretylen *    
fosgen *       kyslík <350°C   *     uhličitany *    
freony *       lučavka královská     *   vodík *    
glycerín *       mazací oleje *       vzduch <450°C   *  
glykoly *       měď *       Woodův kov *    
hexan *       mercaptany *       zemní plyn *    
hliník *       metan *       zinek, roztavený a soli *    
hořčík, čistý a soli *       metylalkohol *       zlato *    
hydraulické oleje *       metylenchlorid *       železo, roztavené     *
hydrazin *       metyletyléter *              
hydrogen dioxide <600°C   *     metylchlorid *              

Vytvořila společnost